Algemene voorwaarden Significantius BV

Significantius BV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke vennootschap is opgericht naar Nederlands recht met als doelstelling advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, verrichten van advieswerkzaamheden ten behoeve van bedrijven, instellingen en overheden, alsmede het tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan ondernemingen, holdingwerkzaamheden. Significantius is gevestigd in Helmond en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60329572. Hierna te noemen Opdrachtnemer.

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtnemer: de partij die op basis van deze voorwaarden werkzaamheden en/of diensten verricht.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden door Opdrachtnemer werkzaamheden en/of diensten worden verricht en/of met wie Opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door Opdrachtnemer met een opdrachtgever waarbij Opdrachtnemer diensten verricht. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Opdrachtnemer nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door Opdrachtnemer dan ook niet aanvaard, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door Opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en blijven slechts gedurende een maand geldig na de datum van de aanbieding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de bij aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens en op de uitvoering van de verrichte werkzaamheden onder normale omstandigheden.

3. Alle offertes geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4. Indien de aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht de uitgebrachte aanbieding of offerte binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding ervan te herroepen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Opdrachtnemer de getekende offerte voor akkoord heeft ontvangen, de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door Opdrachtnemer. Opdrachten die door de opdrachtgever bij Opdrachtnemer worden geplaatst per telefoon of e-mail komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te komen indien Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht ter hand neemt in verband met spoedeisendheid van de opdracht. In dat geval zal de door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging. De opdrachtgever heeft dan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.

2. De offerte/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd meer werkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de opdrachtgever dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer strikt noodzakelijk was, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Toezegging, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de opdrachtgever met door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, personeelsleden van Opdrachtnemer hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden Opdrachtnemer slechts indien zij door Opdrachtnemer zelf schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst / opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Opdrachtnemer overeenkomsten aan te gaan met de opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.

4. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft en noodzakelijk zijn voor het verrichten opdracht aan haar worden verstrekt. In het geval opdrachtgever niet tijdig verstrekt heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform de tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtgever verleent medewerkers van Opdrachtnemer en eventueel derden toegang tot de onderneming van opdrachtgever indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.

6. Indien door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden op locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt opdrachtgever er zorg voor dat de medewerkers beschikken over de gewenste faciliteiten op kosten van opdrachtgever.

Artikel 6 Prijzen

1. Alle door Opdrachtnemer in aanbiedingen/offerte en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om jaarlijks haar prijzen te indexeren. Opdrachtnemer zal bij een prijswijziging een maand van tevoren haar nieuwe tarieven kenbaar maken. De nieuwe tarieven treden na een maand automatisch in werking.

3. Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Opdrachtnemer vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Het uurtarief mits niet anders overeengekomen bedraag € 125,00.. Alle bedragen zijn exclusief b.t.w.. Overeengekomen tarieven gelden behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast c.q. geïndexeerd. Opdrachtnemer hanteert een in de branche gebruikelijk tijd-registratiesysteem. Opdrachtnemer is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds van de opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde voorschotten, zullen in beginsel direct nadat deze bij Opdrachtnemer in rekening zijn gebracht aan de opdrachtgever worden doorberekend. De door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden worden in beginsel in termijnen in rekening gebracht volgens een overeengekomen termijnschema. Opdrachtnemer is afgezien hiervan te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Declaraties van Opdrachtnemer zijn acht dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten door de opdrachtgever zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden en is de opdrachtgever c.q. de cliënt terstond de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien betaling door de opdrachtgever uitblijft is Opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden te staken. De betalingsverplichting van opdrachtgever c.q. cliënt inclusief kosten blijft ook na staken van de werkzaamheden bestaan.

Artikel 7 Betaling

1. Indien Opdrachtnemer een factuur aan de opdrachtgever toezendt dient betaling van het betreffende factuurbedrag uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Opdrachtnemer. Alle kosten van betalingsverkeer die aan de door de opdrachtgever te verrichten betaling verbonden zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om een vooruitbetaling te verlangen van opdrachtgever.

3. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. In dat geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Opdrachtnemer de opdrachtgever eerst een aanmaning sturen alvorens de opdrachtgever in gebreke/verzuim is.

5. In het geval de opdrachtgever, een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan Opdrachtnemer te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Opdrachtnemer vereist is.

6. De opdrachtgever is vanaf de datum van het verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt. Een opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal eerst in gebreke worden gesteld alvorens hij in verzuim is en hij de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) verschuldigd is.

7. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer hanteert voor het berekenen van de buitengerechtelijke kosten hetgeen is opgenomen in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.

Artikel 8 Aansprakelijkheid / vrijwaring

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer of degenen die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door Opdrachtnemer geleverde zaken bij de opdrachtgever of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden.

2. Indien en voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 1.000,00. Opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.

3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de opdrachtgever, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.

4. Wederpartij vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de door Opdrachtnemer geleverde diensten.

Artikel 9 Industriële en intellectuele eigendom

1. Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Opdrachtnemer afkomstige of door Opdrachtnemer ontwikkelde of gebruikte materialen, zaken, computerprogramma's, ontwerpen, afbeeldingen, foto's, werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, tekeningen, dessins, prototypes, drukwerk, brochures, websites, catalogussen, rapporten, schema's, monsters, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever of van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder begrepen eigen personeel van Opdrachtnemer. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, ingebruikgeving daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer dienen genoemde items, met uitzondering van de geleverde zaken, onmiddellijk aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval:

a) de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst (en) nakomt;

b) er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) te voldoen;

c) van faillissement van de opdrachtgever, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is bevoegd haar verplichting tot afgifte van de zaak/zaken (rapporten/adviezen) op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) heeft voldaan.

3. De opdrachtgever is bevoegd indien zij daartoe reden ziet de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

4. In het geval van opzegging heeft Opdrachtnemer recht op ontvangst van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die Opdrachtnemer als gevolg van de niet voltooiing van de werkzaamheden heeft moeten maken en verminderd met de door haar als gevolg van de beëindiging bespaarde kosten. Opdrachtnemer zendt de opdrachtgever hiertoe een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is. Het voorgaande laat het recht van Opdrachtnemer op eventuele schadevergoeding onverlet.

Artikel 11 Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Opdrachtnemer wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. Als opdrachtgever de opdracht (zoals onder andere een workshop, cursus of outplacementtraject)) annuleert is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag van de werkzaamheden verschuldigd:

- binnen drie maanden voor aanvangsdatum 30%;

- binnen twee maanden voor aanvangsdatum 50%;

- binnen een maand voor aanvangsdatum 75%.

2. Bij annulering voor drie maanden voor aanvangsdatum is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd welke vergoeding minimaal 25% van de overeengekomen prijs bedraagt.

Artikel 12 Persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de verkregen persoonsgegevens te gebruiken om opdrachtgevers en/of haar medewerkers te informeren over haar opleidingsproducten. Opdrachtgevers en/of medewerkers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van de gegevens.

Artikel 13 Rechtsverwerking

1. De opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de opdrachtgever is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.

2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 14 Conversie

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of anderszins niet bindend mocht zijn,

doet zulks geen afbreuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken bepaling zodanig toegepast worden als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet.

Artikel 15 Slotbepalingen

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Opdrachtnemer aangekondigde tijdstip. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toezenden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Opdrachtnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, één en ander met in achtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken.

© Significantius BV 2023 - Website: Van Dongen Design

logo canvas

Significantius BV
Achter de Molen 7
5761 CJ Bakel

E: jan-paul@significantius.com